கைதடி, வடக்கு – கயிற்றசிட்டி கந்தசுவாமி தேவஸ்தான சப்பரதம் திருவிழா – 19.06.2024