குரக்கன்துறை திருவருள்மிகு ஸ்ரீ வீரபத்திர குரு தேவஸ்தானம் தக்கன் யாகம் – 2022