நீர்வேலி வாய்க்காற் தரவை மூத்த விநாயகர் ஆலயம் தேர்த்த்திருவிழா – 31.07.2023