காணிகள் விற்பனைக்கு | யாழ்ப்பாண நகர் பகுதியில் | பல வசதிகளுடன் | Land for Sales in jaffna